PLAYER STATS 📊 Runs | metres David Klemmer – 18

  • Post author:
  • Post category:Hunt

PLAYER STATS 📊

Runs | metres
David Klemmer – 18 | 172m
Gehamat Shibasaki – 21 | 162m
Herman Ese’ese – 17 | 153m
Tex Hoy – 13 | 145m
Kurt Mann – 15 | 138m
Hymel Hunt – 13 | 135m
Jacob Saifiti – 12 | 127m
Daniel Saifiti – 11 | 123m